Updates
 • กิจกรรมบริการวิชาการสู่เครือข่ายปี พ.ศ.2560

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Updates
 • ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัส 55 ที่จบไปแล้วทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในGoogle forms หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559

 • กิจกรรมบริการวิชาการสู่เครือข่ายปี พ.ศ.2560

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 รหัส 55 ที่สอบผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ดูงานโรงเรียนต้นแบบ นักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วารสารแนะนำ