Updates
 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • Hello world!

Updates
 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ดูงานโรงเรียนต้นแบบ

 • ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • Suandusit

วารสารแนะนำ