สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

DSCF5139-MobileDSCF5166-Mobile

DSCF5148-MobileDSCF5183-Mobile

วันศุุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพย์  ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   (ภาพ/ข่าว โดย นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย)

Blog Attachment

Leave us a Comment