สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

DSCF3676%20(Small)

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่3ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่26ส.ค.2559 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

DSCF3676%20(Small)

DSCF3740%20(Small)

DSCF3865%20(Small)

Blog Attachment

Leave us a Comment