สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_3606_resize

IMG_3647_resize IMG_3628_resize IMG_3622_resize IMG_3611_resize IMG_3639_resize IMG_3606_resize

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้ รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวให้โอวาท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. เรื่องเล่าจากโรงเรียน และ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนมุมครูสู่การพัฒนา และตีแผ่ชีวิตนักศึกษาฝึกสอน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และสอบถามนักศึกษาในการฝึกสอนโรงเรียนต่างๆ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 5

ภาพ/ข่าว  โดย นายครรชิต   อนุกูล

Blog Attachment

Leave us a Comment