กิจกรรมบริการวิชาการสู่เครือข่ายปี พ.ศ.2560

DSCF8125 (Small)

กิจกรรมบริการวิชาการสู่เครือข่าย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ได้จัด กิจกรรมบริการวิชาการสู่เครือข่าย ณ โรงเรียนภัทราวดี โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว โดย นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย

DSCF8246 (Small)DSCF8380 (Small)

DSCF8373 (Small)DSCF8413 (Small)

DSCF8149 (Small)DSCF8125 (Small)

DSCF8116 (Small)DSCF8043 (Small)

Blog Attachment

Leave us a Comment