ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่13พ.ค.2559 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

 

S__80330756

Blog Attachment