สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_4256_resize

IMG_4243_resize.jpg  IMG_4256_resize.jpg

IMG_4241_resize.jpg IMG_4284_resize.jpg

IMG_4202_resize.jpg IMG_4275_resize.jpg

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งที่ 2 “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ในรอบเช้า อบรมเสริมความรู้ เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี และรอบบ่าย เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาไทย โดย ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                 ภาพ/ข่าว โดย นายครรชิต อนุกูล

Leave us a Comment