โครงการจิตอาสา “กิจกรรม 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออม” ปี พ.ศ.2560

1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ บริษัทเมย์แบงค์ กิมเอ็ง แห่งประเทศไทย จัดโครงการจิตอาสา “กิจกรรม 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออม”ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) โดยมี รศ. วิชัย พานิชย์สวย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ ดังนี้ ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ อ.ดร.สุมนไวยบุญญา อ.พัชรพร ศุภกิจ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว และ อ.อัษฏา พลอยโสภณ และนำนักศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 77 คน ไปดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา และการบูรณาการจากการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว โดย นายครรชิต อนุกูล

Leave us a Comment