สัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

thumbnail_IMG_5183

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ให้การอบรมเสริมความรู้ เรื่อง การประถมศึกษา ในรอบเช้าและรอบบ่าย อ.ดร.จิราพร รอดพ่วง และอ.ดร.สุมน ไวยบุญญา ได้ให้ความรู้เรื่อง การเลือกโรงเรียนฝึกสอนในสถานศึกษา 2 และการเตรียมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 117032 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                
ภาพ/ข่าว โดย นางชนิดา น้อยไม้
thumbnail_IMG_5194thumbnail_IMG_5190thumbnail_IMG_5183

Blog Attachment

Leave us a Comment