ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_0643

IMG_0643 IMG_0645

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิด ณ อาคาร 2 ลานกิจกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพ/ข่าว โดย นางชนิดา น้อยไม้

Blog Attachment

Leave us a Comment