ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

thumbnail_IMG_5542

thumbnail_IMG_5542thumbnail_IMG_5544thumbnail_IMG_5539

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ในรอบบ่าย คือ การบรรยายการเขียนเล่มบันทึกการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง โดย อ.ดร.สุมน ไวยบุญญา และการพบอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ และกลุ่มวิชาชีพครู เข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว โดย นางชนิดา น้อยไม้

Blog Attachment

Leave us a Comment