งานสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

บายศรี

บายศรี  บายศรี 60

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประข้าร่วมจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เป็นประธานในการเปิดงาน และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง 117032 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment