ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment