ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG-0678

 

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิด ณ อาคาร 2 ลานกิจกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพ/ข่าว โดย นางชนิดา น้อยไม้

Blog Attachment

Leave us a Comment