ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

thumbnail_IMG_5544

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มีกิจกรรมในช่วงบ่าย คือ การบรรยายการเขียนเล่มบันทึกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดย อ.ดร.สุมน ไวยบุญญา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพ/ข่าว โดย นางชนิดา น้อยไม้

Leave us a Comment