โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561”

10_resize

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ให้กับนักศึกที่ผ่านเกณฑ์ทุกสาขาและชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติธร ปิลวาสน์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ท่าน ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ หัวข้อ “เรียนรู้จากประสบการณ์สู่งานเขียน” อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และอาจารย์กุสุมา คำผาง หัวข้อ “เรียนรู้งานเขียนสู่การปฏิบัติ” และศิษย์เก่า รหัส 55 หัวข้อ “เทคนิคดีดี กลวิธี สอบครูคืนถื่น” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าโครงการ ส่งเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเทคนิคการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ภาพและข่าว โดย นายครรชิต อนุกูล)

 

Blog Attachment

Leave us a Comment