สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่1ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่1 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่24มิ.ย.2559 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Leave us a Comment