สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 ครั้งที่2ของนักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่22ก.ค.2559 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

DSCF2781 (Mobile)

S__82116612

 

 

 

 

 

 

S__82116611

Blog Attachment

Leave us a Comment