ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 รหัส 55 ที่สอบผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาที่สอบบรรจุผ่าน_รหัส 55
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 1 (รหัส 55) ที่ผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560

กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา

ชื่อ-สกุล จังหวัด ลำดับที่
1. น.ส. กุณฑลี สุเวช จ. พังงา ลำดับที่ 1
2. น.ส. จรัสพรรณ เพ็ชร์สิน จ. ปราจีนบุรี ลำดับที่ 1
3. น.ส. นิภารัตน์ รุมกิ่ง จ. ชลบุรี ลำดับที่ 1
4. นาย อารักษ์ แตงน้อย จ. ลพบุรี ลำดับที่ 1
5. น.ส. ลภัสรดา ใสกระจ่าง จ. ชลบุรี ลำดับที่ 2
6. นาย ภัทรพงศ์ แก้วมณี จ. อ่างทอง ลำดับที่ 2
7. น.ส. มณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง จ. สมุทรปราการ ลำดับที่ 2
8. น.ส. กฤติยาภรณ์ จันทร์อ่อน จ. พระนครศรีอยุธยา ลำดับที่ 3
9. น.ส. อนงค์นาถ ศิริอ่อน จ. ฉะเชิงเทรา ลำดับที่ 3
10. น.ส. วิมลมณี พงษา จ. พิจิตร ลำดับที่ 4
11. น.ส. สุภาภรณ์ เทียนดำ จ. ระยอง ลำดับที่ 4
12. น.ส. กัญญกิตติ์ ศิลปเจริญ จ. ปทุมธานี ลำดับที่ 5
13. น.ส. นิติมา แดงสกล จ. ชุมพร ลำดับที่ 5
14. น.ส. จิรจิตร ทรัพย์พัฒนา จ. สมุทรสาคร ลำดับที่ 5
15. น.ส. บุษรินทร์ คุ้มอักษร จ. นครสวรรค์ ลำดับที่ 5
16. น.ส. วรรณธิกา กุลกั้ง จ. อ่างทอง ลำดับที่ 5
17. น.ส. จุฑามาศ พงษ์สาลี จ. นครสวรรค์ ลำดับที่ 6
18. น.ส. ศุภรัตน์ เอ่งฉ้วน จ. กระบี่ ลำดับที่ 6
19. น.ส. จันทร์สุดา แก้วจันทร์ จ. นครสวรรค์ ลำดับที่ 7
20. นาย ธนาพันธุ์ หมั่นกิจ จ. สุพรรณบุรี ลำดับที่ 7
21. น.ส. สุนิสา วิมลศรี จ. ชุมพร ลำดับที่ 7
22. น.ส. ศุภิสรา กาทอง จ. ราชบุรี ลำดับที่ 9
23. น.ส. อรุณี นพเกื้อ จ. ชุมพร ลำดับที่ 9
24. น.ส. นภสร ใจเสือ จ. นครสวรรค์ ลำดับที่ 9
25. น.ส. ชุรีพร พันธุ์สุวรรณ จ. กาญจนบุรี ลำดับที่ 12
26. น.ส. กาญจนา จันทคุป จ. สมุทรปราการ ลำดับที่ 16
27. น.ส. นิสาชล สุทธิ จ. กำแพงเพชร ลำดับที่ 16
28. น.ส. ปิยะนุช คำพันธ์ จ. อุบลราชธานี ลำดับที่ 18
29. น.ส. ปวีณา ประดับคำ จ. สมุทรปราการ ลำดับที่ 20
30. น.ส. กัญญาวีร์ สวนแก้วมณี จ. ปทุมธานี ลำดับที่ 21
31. น.ส. กรุณา เนาไธสง จ. สมุทรปราการ ลำดับที่ 23

Blog Attachment

Leave us a Comment