โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561”

  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียม..

ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “เตรียมฝึ..

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดงาน “สานส..