เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม”


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานให้โอวาทเปิดงาน ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล