วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา 

         มุ่งพัฒนาครูประถมศึกษายุคใหม่ที่มีวินัย มีความประณีต รับผิดชอบ รู้จริงในสิ่งที่ทำ เชี่ยวชาญเชิงบูรณาการวิชาชีพครู เก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี เป็นครูผู้มีเมตตา รักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         เพื่อสร้างบัณฑิตทางการประถมศึกษายุคใหม่ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีวินัย รับผิดชอบ รักและดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีความเป็นสวนดุสิต
2.  มีความสามารถเชิงวิชาชีพครู รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการสอนในระดับประถมศึกษาแบบบูรณาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาระวิชา เพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. มีความสามารถทางการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวสู่สากล
5. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาและการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการพัฒนาตนเอง