คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 2