แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างและแผนการเรียนของหลักสูตร และข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต       ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

  1. การดำเนินการหลักสูตร
  2. วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน – เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง          ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่สอง           ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน         ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม

  1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2) ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) หรือ ผ่าน  การคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) ผ่านการทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู

4) ผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ

5) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพครู

6) มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา รักเด็ก และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500201 ความเป็นสวนดุสิต

4

2 4

6

2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

4

2 4

6

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา
1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ

2

2 0

4

1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู

3

3 0

6

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1091102 การประถมศึกษา

3

3 0

6

1091301 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

รวม

19

15 8

34

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

4

4 0

8

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา        
1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

3

3 0

6

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
1091302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา

3

2 2

5

1091303 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

1091304 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

1091305 สุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

รวม

19

18 2

37


ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

6

6 0

12

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา        
1042108 การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้

3

3 0

6

1032103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

3 3 0

6

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
1092401 ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก

3

3 0

6

1092302 การรู้ทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษา

3

3 0

6

1092303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

รวม

21 21 0

42

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

4

4 0

8

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

3

2 2

5

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา        
1022305 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้

3

3 0

6

  กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
1092304 ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กประถม ศึกษา

3

2 2

5

1092305

การเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา

2 2 0

4

1083407 การศึกษาพิเศษ

3

3 0

6

1072316

ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาล

2 1 2

3

รวม

20 17 6

37

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
1092306 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนประถมศึกษา

3

3 0

6

1092307 การเรียนรู้แบบบูรณาการสาระความรู้กับภาษาอังกฤษ

3

3 0

6

รวม

6

6 0

12


ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        
2500116 สังคมอารยชน

4

2 4

6

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา        
1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

3

3 0

6

             กลุ่มวิชาโทเลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย
1093509 ทักษะการอ่านภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

3

3 0

6

1093510 ทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

1093511 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

3

3 0

6

1093512 ภาษาไทย: มรดกของแผ่นดิน

3

3 0

6

1093513 ปริทรรศน์วรรณคดีไทย

3

3 0

6

ภาษาอังกฤษ
1093705 เสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษ

3

3 0

6

1093706 ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม

3

3 0

6

1093707 ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

3

3 0

6

1093708 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษา

3

3 0

6

1093709 หลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

คณิตศาสตร์
1093605 จำนวนและการดำเนินการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

3

3 0

6

1093606 การวัดและเรขาคณิตกับการนำไปใช้ใน

สถานการณ์จริง

3

3 0

6

1093607 พีชคณิตกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

3

3 0

6

1093608 สถิติและความน่าจะเป็นกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

3

3 0

6

1093609 คณิตศาสตร์บูรณาการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

3

3 0

6

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1093615 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

3

3 0

6

1093616 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

2 2

5

1093617 ไฟฟ้าและพลังงาน

3

3 0

6

1093618

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

3 3 0

6

1093619 เคมีสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน

3

3 0

6

สังคมศึกษา
1093519 ศาสนาและหลักธรรมเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน

3

3 0

6

1093520 ประวัติศาสตร์และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

3

3 0

6

1093521 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

3

2 2

5

1093522 เศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก

3

3 0

6

1093523 พลวัตสังคมและการเมืองไทย

3

3 0

6

รวม

22

19-20 4-6

41-42

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4

2 4

6

  หมวดวิชาเฉพาะ        
  กลุ่มวิชาชีพครู - กลุ่มวิชาการศึกษา        
1063106 การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำของ      ครูวิชาชีพ

3

3 0

6

             กลุ่มวิชาโทเลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย
1093514 ปริทรรศน์วรรณกรรมร่วมสมัยไทย

3

3 0

6

1093515 ภาษาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

3

3 0

6

1093516 การเขียนผลงานทางวิชาการ

3

3 0

6

1093517 การสร้างบทเรียนภาษาไทย

3

3 0

6

1093518 วาทวิทยาสำหรับครู

3

3 0

6

ภาษาอังกฤษ
1093710

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวทันโลก

3 3 0

6

1093711 การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ

3

3 0

6

1093712 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสื่อสาร

3

3 0

6

1093713 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

3

3 0

6

1093714 ภาษาอังกฤษสู่ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ

3

3 0

6

คณิตศาสตร์
1093610 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3

3 0

6

1093611 การประยุกต์ทฤษฎีทางการศึกษาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3

3 0

6

1093612 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

3

3 0

6

1093613 ประเด็นและแนวโน้มทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

3

3 0

6

1093614 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์

3

3 0

6

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1093620 วัสดุศาสตร์

3

3 0

6

1093621 ความหลากหลายทางชีวภาพ

3

3 0

6

1093622 สถิติสำหรับการวิจัย

3

3 0

6

1093623 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

3

3 0

6

1093624 ชีวพลังงาน

3

3 0

6

สังคมศึกษา
1092524

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

3 3 0

6

1093525

ประชากรและการพัฒนา

3 3 0

6

1093526 โลก สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง

3

3 0

6

1093527 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

3

3 0

6

1093528 ความสร้างสรรค์ในอารยธรรมโลก

3

3 0

6

รวม

22 20 4

42

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาเฉพาะ        
              กลุ่มวิชาชีพครู -กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1013803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6

0 270

0

รวม

6 0 270

0


ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาเฉพาะ        
              กลุ่มวิชาชีพครู -กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1014805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6

0 270

0

รวม

6 0 270

0

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา

ด้วยตนเอง

  หมวดวิชาเลือกเสรี        
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 1

3

2-3 0-3

5-6

XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 2

3

2-3 0-3

5-6

รวม

6 4-6 0-6

10-12