โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                   147     หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                33     หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                               108     หน่วยกิต
  2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                                      35     หน่วยกิต
  2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา                                              23     หน่วยกิต
  2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     12     หน่วยกิต
  2.2  กลุ่มวิชาเอก-โท                                                   73     หน่วยกิต
  2.2.1 กลุ่มวิชาเอก                                                      43     หน่วยกิต
  2.2.2 กลุ่มวิชาโท                                                       30     หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า                            6     หน่วยกิต