สาขาวิชาการประถมศึกษา

header banner

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา

        มุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการสอนเพื่อวางรากฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วยสติปัญญา มีความรักการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยการค้นคว้าวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  

รายละเอียด

มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบ เพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อได้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ เน้นทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยร่วมกับความเป็นสวนดุสิต ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต

“SDU SPIRIT” ประกอบด้วยความเป็นผู้นำ เสียสละ เอื้ออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ดำรงตนอย่างมีคุณค่า ทำงานด้วยความปราณีต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตทางการประถมศึกษายุคใหม่ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครูวิชาชีพ

2. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพครูทางการประถมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะทางตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ โดยสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงความรู้และปรับตัวสู่ความเป็นสากลได้

4. มีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนตลอดจนสามารถพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มตามศักยภาพ

5. มีความสามารถทางการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์