สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

สานสัมพันธ์น้องพี่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประข้าร่วมจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เป็นประธานในการเปิดงาน และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง 117032 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดูงานโรงเรียนต้นแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ปัจฉิมนิเทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ของนักศึกษาชั้นปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.