คณาจารย์และบุคลากร

1. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย

ปริญญาโท:
ค.ม. ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
ค.บ. ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. รองศาสตราจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Elementary Education
North Texas State University, Denton, Texas, United State of America
ปริญญาโท:
ค.ม. บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
ค.บ. (เกียรตินิยม) ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย

ปริญญาเอก:
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษานอกระบบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
กศ.บ. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภ รณ์ รอดพ่วง

ปริญญาเอก:
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท:
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี:
ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


5. อาจารย์สุมน ไวยบุญญา

ปริญญาเอก:
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท:
กศ.ม. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี:
ค.บ. การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูพระนคร


6. อาจารย์พัชรพร  ศุภกิจ

ปริญญาเอก:
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท:
M.A.A. Arts Administration
Central Queensland University, Sydney, Australia
ปริญญาตรี:
กศ.บ. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา


7. อาจารย์สินชัย จันทร์เสม

ปริญญาเอก:
กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท:
กศ.ม.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี:
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


9. อาจารย์กุสุมา คำผาง

ปริญญาเอก:

ปริญญาโท:
ค.ม. (การประถมศึกษา)

ปริญญาตรี:
ค.บ. (การประถมศึกษา)