วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 3 4 5